HISTORIA KLO

Historia KLO

Początki jedynego w Radomiu katolickiego liceum, popularnie zwanego „Katolikiem”, sięgają 1991 r. Utworzenie szkoły nie było przypadkowe. Towarzyszyły mu sprzyjające okoliczności i istotne motywy.

Do znaczących okoliczności należy zaliczyć zmiany ustrojowe w Polsce po upadku komunizmu w 1989 r., dzięki którym Kościół odzyskał formalną wolność i prawo do prowadzenia szkolnictwa. Druga sprzyjająca okoliczność wiązała się z wprowadzeniem nauki religii do szkolnictwa publicznego. Fakt ten przyczynił się do dyskursu Kongregacji o sposobie wykorzystania nowo zbudowanego domu katechetycznego. Możliwości nie było zbyt wiele, ponieważ obiekt mógł służyć wyłącznie ewangelizacji, a nie komercji. Utworzenie szkoły spełniało to założenie.

Nie tylko okoliczności zewnętrzne zdecydowały o założeniu Katolickiego Liceum, lecz przede wszystkim takie istotne motywy ideowe, jak: pastoralny, charyzmatyczny, pedagogiczny oraz motyw organizacyjny.

Motyw pastoralny dotyczył prawa i obowiązku Kościoła do chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. W nauczaniu Kościoła (II Sobór Watykański, Prawo Kanoniczne, dokumenty Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego) podkreśla się, że szkoła katolicka jest autentyczną formą duszpasterstwa, uprzywilejowanym środowiskiem wszechstronnego i harmonijnego wychowania człowieka, przygotowującym twórczo do życia we współczesnym świecie i Kościele. Niezwykle ważny motyw powołania szkoły stanowiło odczytanie charyzmatu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri (filipinów) w aktualnych okolicznościach życia Kościoła i społeczeństwa. W oparciu o duchowość i prawo Kongregacji uznano posłannictwo szkoły katolickiej za mieszczące się w nurcie charyzmatycznej misji i duchowości filipinów, którzy powinni ze szczególną troską oddać się „apostolstwu młodzieży jako dziełu najbardziej drogiemu św. Filipowi, w sposób odpowiadający okolicznościom miejsca np. przez Oratorium, Kolegium, nauczanie religii w szkołach publicznych, przez dzieła opiekuńcze, itd.” (Konstytucje, art. 116). Tym samym działalność edukacyjna w Katolickim Liceum traktowana jest przez filipinów jako misja charyzmatyczna.

Istotną funkcję uzasadniającą powstanie liceum stanowił motyw pedagogiczny, a więc przeświadczenie o umiejętności opracowania programu edukacyjnego szkoły, stosownego dla szkolnictwa katolickiego i kształcenia licealnego. Przygotowany w 1991 r. program szkoły jako Plan wychowawczy, dydaktyczny i opiekuńczy oraz ramowy plan nauczania, zawierający dodatkowe przedmioty, a także propozycje w zakresie zorganizowania kadry pedagogicznej, potwierdzały realne możliwości prowadzenia szkoły katolickiej, odpowiadającej chrześcijańskiej wizji wychowania i kształcenia młodzieży.

Motyw organizacyjny dotyczył przede wszystkim bazy lokalowej przyszłej szkoły. Wprowadzenie katechizacji do szkół publicznych umożliwiło zagospodarowanie budynku katechetycznego, którego budowę prawie całkowicie zakończono w 1990 r. Budynek nie posiadał wyposażenia, poza kilkoma tablicami i ławkami użytkowanymi podczas parafialnej katechizacji. Plan stopniowego urządzania szkoły wydawał się być realny. Ponadto ustalono, że działalność szkoły będzie samofinansująca się, bez żadnej dotacji ze strony Kongregacji, prowadzącej rozległą inwestycję – kościoła i domu kongregacyjnego.

Powyższe motywy i okoliczności towarzyszyły refleksjom kapłanów Kongregacji Oratorium, podejmowanym w 1990 r. W grudniu tego roku Kongregacja podjęła wiążącą decyzję, którą zaaprobował ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Edward Materski. Tym samym Katolickie Liceum Ogólnokształcące im św. Filipa Neri, założone przez Kongregację jako organ prowadzący, zostało uznane w świetle prawa kościelnego za szkołę katolicką. Starania o erygowanie szkoły w ramach prawa państwowego uwieńczyła pozytywna decyzja wiceminister edukacji narodowej Anny Radziwiłł (17 I 1991 r.).

Inspiracji i motywacji przemawiających za prowadzeniem szkoły katolickiej było więcej, ale wyżej wymienione wydają się być najważniejszymi i uchwytnymi w odróżnieniu od nieuchwytnej a realnej łaski Ducha Świętego. Jednak nie można pominąć istotnego wydarzenia religijnego i historycznego, jakim była wizyta w Radomiu Jana Pawła II w ramach Jego kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny. Jan Paweł II przebywał w Radomiu 4 VI 1991 r., a Jego wizyta stanowiła umocnienie w planach powołania szkoły, odpowiadającej na wyzwania nowego okresu w w dziejach Polski.

W takich okolicznościach i uwarunkowaniach motywacyjnych, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu rozpoczęło swoją działalność 2 IX 1991 r. Uroczysta inauguracja miała miejsce 16 IX 1991 r., z udziałem wielu dostojników państwowych i kościelnych, z ks. bp. Edwardem Materskim na czele. Tak rozpoczęła się historia filipińskiego liceum.

ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL