MISJA SZKOŁY

Misja szkoły

Dyrektor KLOKatolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri zostało powołane w 1991 roku i jest do tej pory pierwszą i jedyną tego typu placówką w mieście. Organem założycielskim i prowadzącym jest Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu. Mottem szkoły są słowa Patrona: „Szczęśliwi młodzi, którzy mają czas, aby czynić dobro”, odwołujące się do oratoryjnej radości i otwartości.

Obecnie do szkoły uczęszcza 190 uczniów. Placówka jest mała i bezpieczna, postrzegana jako ciekawa, mająca przyjazną atmosferę. Źródło misji szkoły stanowią: ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN, zwłaszcza ściśle związane z reformą systemu edukacji, dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące szkoły katolickiej, statut szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny, uchwały z posiedzeń rady pedagogicznej. Zgodnie z nimi nadrzędnym celem wychowania jest wszechstronny rozwój uczniów, umożliwiający im osiągnięcie dojrzałości osobowościowej i chrześcijańskiej. Fundamentem są wartości ewangeliczne wyznawane przez rodziców, uczniów i grono pedagogiczne, co sprzyja spójności kształtowania postaw młodzieży.

Niewątpliwie jest to miejsce o niepowtarzalnym klimacie. Szkoła działa we własnym budynku, stale unowocześnianym zgodnie z potrzebami oraz sugestiami rodziców. Dysponuje 19 salami, z których każda ma stałe łącze internetowe, a także tablice multimedialne. Pracownia komputerowa wyposażona jest w komputery PC. Uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej i stale poszerzanej na wniosek nauczycieli i uczniów biblioteki oraz czytelni. Do dyspozycji jest ponadto sala widowiskowa i teatralna „Oratorium św. Filipa”, wykorzystywana przez szkolny teatr SCENE. Służy ona także do organizacji uroczystości szkolnych czy spotkań z ciekawymi ludźmi kultury i nauki. Placówka posiada stronę internetową, na której zamieszczane są sukcesywnie aktualne wydarzenia z życia szkoły; uczniowie redagują też gazetę szkolną KLON. Formacji i rozwojowi młodzieży, przy wykorzystaniu nowoczesnych sposobów komunikacji służy profil na portalu społecznościowym Facebook, moderowany przez nauczycieli a współtworzony przez uczniów oraz szkolny Instagram.

W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym szczególny nacisk kładzie się na naukę i rozwój każdego ucznia, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach. Szkoła corocznie plasuje się wysoko w rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” i „Rzeczypospolitej”, uzyskując Złotą Tarczę Jakości. Nauczyciele wiele uwagi poświęcają zainteresowaniom i pasjom podopiecznych. Zajęcia pozalekcyjne, zarówno wyrównawcze, jak i rozwijające uzdolnienia, odbywają się zgodnie z potrzebami młodzieży. Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu DSD II, uprawniającego do podjęcia studiów w Niemczech. Służą temu regularne międzynarodowe wymiany młodzieży, które rozwijają językowo, ale też integrują całe środowisko szkolne poprzez zaangażowanie w organizację zarówno uczniów, jak i rodziców i nauczycieli. Prowadzone są także zajęcia z języka angielskiego w celu przygotowania do egzaminu FCE i CAE oraz DELF z języka francuskiego. Placówka oferuje programy poszerzone z przedmiotów ogólnokształcących (matematyka, język polski, historia, WOS, biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce) zgodnie z prośbami uczniów i rodziców w ramach profili. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na własnej sali crossfit, basenie, na wynajmowanych salach gimnastycznych innych szkół oraz na boiskach „Orlika”. Liceum dba także o wychowanie zaangażowanych i świadomych obywateli, kształtuje postawy młodzieży w duchu patriotyzmu, poszanowania historii i tradycji narodowej, czego dowodem są wystawy, koncerty z okazji Dnia Niepodległości upowszechniające wspólne, rodzinne śpiewanie, ze sztandarowym projektem „Wyśpiewana Niepodległa”, i happeningi w dniach rocznic ważnych wydarzeń historycznych (np. 13 grudnia, Dzień Żołnierzy Wyklętych). Podkreślając indywidualność każdego ucznia, dajemy możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych w czasie pokazów „Mam Talent”, przeglądu kolęd oraz w szkolnym teatrze.

Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda w praktyce wychowanie i nauka w katolickiej szkole, serdecznie zapraszamy do przejrzenia strony i mediów społecznościowych oraz do odwiedzin w naszej szkole! Wspólnie pomożemy wybrać odpowiedni profil nauczania, aby przygotować ucznia do przyszłego odpowiedzialnego i radosnego realizowania powołania życiowego.

ks. mgr Mirosław Prasek COr