PROFILE

Profil matematyczny

Zajęcia na profilu matematycznym przygotowują do studiowania m. in. na kierunkach: matematyka, fizyka, informatyka, budownictwo, geodezja, architektura, ekonomia, astronomia, automatyka i robotyka, matematyka stosowana, mechatronika. Oferujemy uczniom:

  • wybór do przedmiotu wiodącego – matematyki – jednego z trzech przedmiotów: fizyki lub geografii
  • wysoki poziom nauczania, który przekłada się na wysokie wyniki egzaminów maturalnych (zajęcia prowadzone przez egzaminatorów maturalnych)
  • naukę w atmosferze twórczej pracy, mobilizację do samokształcenia
  • konsultacje indywidualne, pogotowie matematyczne w odrabianiu prac domowych prowadzone przez internet
  • aktywne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,
  • projekty rozwijające zainteresowania uczniów,
  • zajęcia w terenie, w tym wycieczki krajoznawcze i rajdy

Jeśli posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne, chcesz nabyć umiejętności, które pozwolą Ci w przyszłości kształcić się na atrakcyjnych kierunkach, zapraszamy!

Profil biologiczno-chemiczny

Biologia to jedna z najstarszych dziedzin nauki. Pasjonująca i ciekawa, pokazuje życie w różnorodności aspektów. Zagląda do mikroskopijnych komórek i opisuje życie na bezkresnych przestrzeniach. Chemia uczy nas poznawać i korzystać mądrze z tych substancji, które są w nas i wszędzie dookoła. Aby dobrze poznać te dziedziny, zrozumieć i umieć swobodnie korzystać z ich wiedzy trzeba samemu zagłębić się w tajniki doświadczeń, własnoręcznie wykonywać wiele badań, a wnioski formułować według wyników uzyskanych w czasie samodzielnie przeprowadzanych analiz.

          Dlatego klasa biologiczno-chemiczna w naszej szkole została objęta patronatem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa UTH w Radomiu. Patronat zapewnia ścisłą, wieloaspektową współpracę. Najważniejsze jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy w trakcie wykładów akademickich, w których młodzież bierze udział regularnie. Każdy wykład jest uzupełniony o ćwiczenia praktyczne w laboratoriach uniwersyteckich. Wszyscy uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia pod opieką pracowników różnych Zakładów i Pracowni tworzących Wydział. Tematyka zajęć jest powiązana z realizowanymi w szkole zagadnieniami, pogłębia je i pozwala uczniom na pełniejsze zrozumienie i zdobycie nowych umiejętności.

Czy warto uczyć się biologii i chemii realizując rozszerzony program uzupełniony o takie zajęcia? Oczywiście, że tak! Pozwoli to na najlepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego, którego forma kładzie ogromny nacisk na praktyczną stronę przedmiotów przyrodniczych. Nie można się tego nauczyć lepiej niż wtedy, gdy każdy sam zaplanuje i wykona eksperyment. A tylko zajęcia, które proponuje KLO w klasie objętej patronatem, zapewnią przygotowanie na odpowiednim poziomie.

Profil humanistyczny

Dla ludzi ambitnych, kreatywnych i ciekawych świata, dla tych, którzy nie boją się stawiać najbardziej fundamentalne pytania o człowieka i szukać na nie odpowiedzi, przygotowaliśmy klasę o profilu humanistycznym (pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu).

Przedmiotem wiodącym jest język polski (poziom rozszerzony). W trakcie zajęć uczniowie obcują z kanonem literatury polskiej i powszechnej, poznają podstawy filozofii, historii idei oraz historii sztuki, analizują dzieła teatralne i filmowe. Literatura dawniejsza obudowana jest kontekstami tekstów współczesnych, które rzucają nowe światło na klasykę.  Uzupełnieniem programu nauczania są wycieczki programowe do Warszawy, Krakowa, Lublina – ściśle powiązane z czytanymi pozycjami i biografiami ich twórców.  Nieodłączną częścią zajęć są wyjścia do kina na Akademię Filmową i wyjazdy do teatrów.

Wiedza o społeczeństwie (WOS) jest przedmiotem wprowadzającym w bardzo różne, ale jednocześnie bardzo ciekawe dziedziny życia społeczno-politycznego. Na lekcjach uczniowie zapoznają się z zagadnieniami z socjologii, politologii, stosunków międzynarodowych, prawa oraz ekonomii. Uzupełnieniem szkolnych zajęć jest uczestniczenie w wykładach, debatach czy wycieczka do Sejmu.

Historia dla humanistów to możliwość solidnego przygotowania do matury na poziomie rozszerzonym i olimpiady historycznej dla chętnych. Zajęcia koncentrują się nie na datach i faktach, ale na zgłębianiu doświadczeń człowieka, są podróżą po przeszłości, jednocześnie ucząc logicznego myślenia i analizy źródeł. Oprócz klasycznych metod nauczania młodzież przygotowuje się do  międzyszkolnych debat i projektów historycznych.

W lutym 2021 r. Katolickie Liceum Ogólnokształcące zostało objęte patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W ramach patronatu uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularnonaukowych organizowanych przez Wydział. Będą mogli także czynnie włączać się w działalność uczelnianych kół naukowych.