REKRUTACJA

Rekrutacja 2024/2025

Szkoła pełni dyżury dla kandydatów do klas pierwszych w dniach:

12 kwietnia (piątek) w godz. 12.30-15.30
13 kwietnia (sobota) w godz. 10.00-12.00


Terminy składania dokumentów i wynik rekrutacji

 1. 8 kwietnia – 21 czerwca 2024 r. — składanie deklaracji o przyjęcie do szkoły na formularzu przez stronę internetową https://klo.radom.pl/rekrutacja/ (formularz poniżej) lub w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-13.00. Rekrutacja odbywa się poza systemem miejskim.
 2. 21 czerwca – 10 lipca 2024 r. — składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub w sekretariacie szkoły
  w godz. 9.00-13.00.
 3. 19 lipca 2024 r. — ogłoszenie wyniku rekrutacji w budynku szkoły od godz. 10.00.
 4. 19-24 lipca 2024 r. — potwierdzenie woli przyjęcia zakwalifikowanego kandydata poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do sekretariatu szkoły w godz.
  9.00-13.00.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu wypełniają formularz w formie elektronicznej dostępny na stronie https://klo.radom.pl/rekrutacja lub składają w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

 Kryteria rekrutacji

W rekrutacji uwzględnia się łącznie:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które dyrektor danej szkoły wskazał jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczgólnie w formie wolontariatu,
  2. uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

Kryteria przeliczania punktów przy rekrutacji:

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100%
Wynik z języka polskiego 100% × 0.35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% × 0.35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% × 0.30 = 30 pkt

Za oceny na świadectwie wyrażone w stopniach z przedmiotów punktowych przy rekrutacji przyznaje się odpowiednie punkty:

 • celujący — 18 pkt
 • bardzo dobry — 17 pkt
 • dobry — 14 pkt
 • dostateczny —   8 pkt
 • dopuszczający — 2 pkt
Profil Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
humanistyczny język polski i historia j. polski, j. angielski, matematyka, historia
przyrodniczy (bio-chem) biologia i chemia j. polski, j. angielski, matematyka, biologia lub chemia
przyrodniczy (mat-geo) matematyka i geografia j. polski, j. angielski, matematyka i geografia

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2003 roku. poz. 900, 1672, 1718, 2005).
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431 oraz 2024 r. poz. 151).

Formularz rekrutacyjny